การรับรอง notary public คืออะไร

 บริการด้านรับรองเอกสารโนตารี พับลิค

ทนายรับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public โทร  083-884-3287 , 02-416-4163

 

1.ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารโนตารี พับลิค เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีกประเทศหนึ่ง
2. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
3. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ
4. รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน
5. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
6. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 Notary Services Attorney

        คือบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
แต่สำหรับคนต่างประเทศแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Notary Public แล้วหรือไม่? และเป็นใคร?
         ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไปและทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ  Notary Public อย่างแท้จริง
ในปัจจุบันนี้ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (The Lawyers council Of Thailand) ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอมรบในหลักสูตรดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านต้องการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองสำเนาเอกสารหรือรับรองข้อเท็จจริงในกรณี รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 


1. การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้ลงชื่อต่อหน้า(Attestation of signature)
   - Signed Before Me
2. การรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกับต้นฉบับ( Certified of copy)

3. การรับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน( Attestation of Photo of 
    Person)

4. การทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร( Administering Oaths)

5. การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน( Affidavit)

6. การรับรองข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง( Attestation of fact)

7. การทำคำคัดค้าน( Protest)

8. การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน( Documents & Assets Keeping)

9. การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ( Apostil)

10. การทำคำรับรองภูมิลำเนาของบุคคล( Attestation of Address)

11. การลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ( Attestation of Witness)

12. การทำคำรับรองประเภทอื่นๆ( Others Attestation)
   Certified Correct Translation  รับรองการแปลเอกสาร


ใครเป็นผู้มีหน้าที่รับรอง Notary ในประเทศไทย

1 เจ้าหน้าที่สถานทูต

2 ทนายผู้ผ่านการอบรม  และได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ

    **** การรับรองเอกสารโนตารี ( Notary ) รับรองไปทำไม ไปทำอะไร  หลักการ การรับรองเอกสารโนตารี คือ การนำเอาเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทางหน่วยงานต่างประเทศกำหนดโดยกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานหรือลักษณะสัญญา ต้องให้เอกสารนั้นผ่านการรับรองโนตารี หรือกรณีของเอกสารที่ใช้ในประเทศ กับหน่วยงานบางหน่วย มีเงื่อนไขต้องรับรองโนตารี ( Notary ) บางครั้งเป็นโนตารีต้นทาง ซึ่งหมายถึงโนตารีจากประเทศที่ออกเอกสารนั้น ต้องดูว่าหน่วบงานต้องการโนตารีจากที่ไหน  หรือกรณี การใช้สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต แทนตัวจริง ในการออกของศุลกากร แบบนี้ต้องรับรองเอกสารโดยทนายความ โนตารี ( Notary ) 

        ปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ฟรีโทร 0838843287

 

 

Visitors: 116,667