งานกฎหมาย และบริการรับรองเอกสาร  Notary Public โทร 024164163

https://youtu.be/uj8UJmQya7o  

 บริษัทสำนักงานกฎหมาย NS INTERNATIONAL LAW

เรารับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยรับว่าความในคดีทั่วไป ต่อสู้คดี รับฟ้อง ยื่นคำให้การ คดีอาญาและคดีแพ่ง ครอบครัว แรงงาน ฟ้องหย่า จัดการมรดก เงินกู้ คดีเช็ค ที่ดิน จดทะเบียนนิติบุคคล ร่างนิติกรรมสัญญา ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงาน  แปลเอกสารทางกฎหมาย Notarial Services Attorney .

- ทำคำรับรองเอกสารแบบต่างๆ ( Notary Public Services ) https://www.ns-notary.com/17400692/notary-document

- บริการรับรองเอกสาร และรับรองลายมือชื่อ

- รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ ติดต่อสถานทูต

- Notary affidavit, Notary letter

- รับว่าความ คดีแพ่งและคดีอาญา ( Civil and Criminal Case )

- คดีครอบครัว ( Family Law )

- ทนายคดีปกครอง และบริการให้คำแนะนำคดีปกครอง

- ฟ้องหย่า  ฟ้องชู้

- คดีแรงงาน ( Labor Law )

- คดีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  ( Land and Real Estates Law )

- คดีล้มละลาย ( Bangkruptcy Law )

- รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ( Litigation Nationwide )

- บริการด้านทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจ ( Business and Corporation Registration )

- บริการปรึกษา และว่าคดีด้านภาษีอากร ( Taxation Management and Litigation in Tax case )

- รับปรึกษาและว่าความคดีการค้าระหว่างประเทศ ( International Trade Law )

- คดีอาญาทุจริต  ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ

- ร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ และระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ

- ปรึกษาการเรียน และข้อสอบทางกฎหมาย ของคณะนิติศาสตร์และเนติบัณฑิต

 - ทำพินัยกรรมเขียนและร่างคำพินัยกรรม ( draft and execution last will and testament in Thai and in English version )

 - เขียนและทำสัญญาทางธุรกิจ ทุกประเภท ( draft and execution in any commercial contract in Thai and English version )

 

 

สำนักงานกฎหมาย NS INTERNATIONAL LAW :

โทร 02-4164163 ; 083-8843287

Line id : 0838843287

 

ทนายณรงค์ศักดิ์  สุขวิบูลย์

 - นิติศาสตร์บัณฑิต

 - เนติบัณฑิตไทย ( Barrister At Law )

 - นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต

 - เศรษศาสตร์บัณฑิต ( การเงิน )

 - Noraty Services Attorney

 - อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

โทร 083-8843287 ; 02-4164163

 

บริการงานเอกสาร โดยผู้เชี่ยวชาญ  :

- รับแปลเอกสาร จาก ไทย - อังกฤษ ; อังกฤษ - ไทย

- รับรองการแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ( Notary ) 

- ตรวจร่างสัญญา ทางกฎหมาย และออกข้อแนะนำทางกฎหมาย

- รับแปลเอกสาร งานด้านกฎหมายต่างๆ นิติกรรมสัญญา เป็นต้น

 

Visitors: 108,324